Od 1 września 2017 r. w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe zostaną wprowadzone zmiany w następujących typach szkół: klasie I czteroletniego technikum, klasie I trzyletniej branżowej szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami gimnazjum oraz semestrze I szkoły policealnej. Wynikają one z konieczności dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i zostały uregulowane następującymi przepisami szczegółowymi:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017 r. poz.622);
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (podpisane w dniu 21 marca 2017 r.);
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, załączniki nr 7, 12,17 do rozporządzenia (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) – w klasie I branżowej szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami gimnazjum i w I semestrze szkoły policealnej.

Nowe ramowe plany nauczania określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Dyrektor, uwzględniając ramowy plan nauczania, opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

Dotychczasowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204 z późn. zm.) stosuje się w klasach I–IV czteroletniego technikum; w klasach II–III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonej w branżowej szkole I stopnia i w kolejnych semestrach szkoły policealnej.

W zakładce PLANY NAUCZANIA zamieszczono przykładowe szkolne plany nauczania dla 4-letniego technikum oraz plany realizacji kształcenia zawodowego dla branżowej szkoły I stopnia (na podbudowie gimnazjum). W każdym planie na pierwszej stronie znajduje się podstawa prawna.

Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe przed 1 września 2017 r., będą ją kontynuowali w oparciu o dotychczasowe przepisy.

W roku szkolnym 2019/2020 nowe przepisy rozporządzeń będą obowiązywać również w pięcioletnim technikum, branżowej szkole I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, branżowej szkole II stopnia a od roku 2022 w branżowej szkole II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej.

Ponadto informujemy, że do 31 grudnia 2019 r. kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w dotychczasowych przepisach (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Dz.U. z 2012 r. poz. 184 z późn. zm.). Od 1 stycznia 2020 r. kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych będzie realizowane w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach rozporządzenia z dnia 21 marca 2017 r.

Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym wspiera projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. Jego celem jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.

W ramach I etapu projektu „Forum partnerów społecznych” zostały zmodyfikowane podstawy programowe dla 55 zawodów do których aktualnie opracowywane są przykładowe plany i programy dla pięcioletniego technikum; branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej; branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej. Przykładowe plany i programy będą dostępne na stronie ORE.

W następnych dwóch etapach projektu zostaną zmodyfikowane podstawy programowe kształcenia w zawodach do kolejnych zawodów (148). Po zmodyfikowaniu podstaw programowych uwzględniających rekomendacje pracodawców i ministerstw właściwych dla zawodu zostaną opracowane przykładowe plany i programy dla tych zawodów. Ponadto w projekcie zaplanowano opracowanie suplementów do dyplomów i kwalifikacji oraz ścieżek rozwoju zawodowego.