KSZTAŁCENIE I NTEGRACYJNE – Zestawienie bibliograficzne:

 

I Wydawnictwa zwarte:

 1. Indywidualne programy Edukacyjno-Terapeutyczne : dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / R. Naprawa, K. Maternicka, A. Tanajewska // Gdańsk 2007, sygn. 30114.
 2. Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej / G. Szumski // Warszawa 2009, sygn. 30557.
 3. Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym : konstruowanie programu zajęć, organizowanie klasy integracyjnej, konspekty zajęć / B. Szczygieł // Kraków 2007, sygn. 30652.
 4. Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / red. Z. Palak, A. Bujnowska // Lublin 2008, sygn. 30945.
 5. Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / red. J. Wyczesany, A. Mikrut // Kraków 2002, sygn. 29750.
 6. Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie ( z zaburzeniami i dysfunkcjami) / E. Zawadzka-Bartnik // Kraków 2010, sygn. 31418.
 7. Poradnik metodyczny : dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych : praca zbiorowa /  red. G. Tkaczyk, T. Serafin // Toruń 2001, sygn. 30376.
 8. Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / A. Franczyk, K. Krajewska // Kraków 2010, sygn. 30535.
 9. Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej masowej lub szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / R. Naprawa, A. Tanajewska, E. Korzeniewska // Gdańsk 2009, sygn. 30874.
 10. Słyszę – ale nie wszystko : dziewczęta i chłopcy z uszkodzonym słuchem w szkołach masowych / R. J. Müller, tłum. T. Duliński // Warszawa 1997, sygn. 28897.
 11. Sto sześćdziesiąt pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III : edukacja plastyczno-muzyczna / A. Boguszewska, A. Weiner // Kraków 2002, sygn. 29727.
 12. Uczeń niewidomy i słabowidzący w ogólnodostępnej szkole średniej : poradnik dla nauczycieli / red. S. Jakubowski // Warszawa 2005, sygn. 30077.
 13. Uniwersytet, społeczeństwo, edukacja : materiały konferencji  naukowej z okazji X-lecia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza , Poznań 13-14 października 2003 roku / red. nauk. W. Ambrozik, K. Przyszczypkowski // Poznań 2004, sygn. 30984.
 14. Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej / A. Krause // Kraków 2010, sygn. 31512.
 15. Wychowanie i nauczanie integracyjne : nowe doświadczenia / wybór tekstów i oprac. J. Bogucka, M. Kościelska // Warszawa 1996, sygn. 28890.
 16. Zabawy do nauczania integracyjnego / Ch. Liebertz, tłum. E. Panek // Kielce 2002, sygn. 29722.
 17. Zgrana klasa Ja – Ty – My: Gry i zabawy integrujące zespół klasowy. Poradnik dla klas I-VI szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych / A. Tomkiewicz-Bętkowska, J. Czubak // Kraków 2011, sygn. 31515.

 

II Wydawnictwa ciągłe:

 1. AL.-KHAMISY Danuta : Szanse edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych // Szkoła Specjalna. – 2009, nr 3, s. 173-184.
 2. AL.-KHAMISY Danuta : Zachowania prospołeczne dzieci w przedszkolach masowych i integracyjnych // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 1, s. 34-47.
 1. BARANOWICZ Krystyna : Nauczanie wspólnym nurtem // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 5, s. 6-10.
 2. BASZCZYK Iwona : Moje doświadczenia i organizacja pracy w klasie integracyjnej // Nauczanie Początkowe. – 2000/2001, nr 5, s. 50-58.
 3. BĄBKA Jarosław : Nie integrować nadmiernie // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 3-10.
 4. CZUCHNOWSKA Jolanta : Warsztaty integracyjne // Nowa Szkoła . – 2002, nr 1, s. 23-26.
 5. FICEK Roman : Od izolacji do integracji // Szkoła Specjalna. – 1997, nr 3, s. 163-167.
 6. FLOREK Anna : Integracja dzieci sprawnych i niepełnosprawnych // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 2, s. 20-24.
 7. GRYGIER Urszula : Pomoc dziecku w klasie integracyjnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 3, s. 43-44.
 8. GRYGIER Urszula : Program współpracy nauczycieli w klasach integracyjnych // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 12-16.
 9. IGIELSKA Beata : Krętymi ścieżkami integracji // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 16-19.
 10. KRASIEJKO Izabela : Uczeń z autyzmem  w publicznej szkole masowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 30-36.
 11. KRAWCZYK Bogdan J. : Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 9-11.
 12. KWAPISZ Jacek : Kształcenie integracyjne uczniów niepełnosprawnych // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 4-6.
 13. KULIK Beata : Klasy integracyjne szansa rozwoju dzieci niepełnosprawnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 9, s. 38-41.
 14. MATERKA Ewa : Nauczyciel i pedagog specjalny w klasie integracyjnej // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 19-22.
 15. MIERZWA Lidia M. : Organizacja klas integracyjnych ( podstawy prawne) // Wychowawca. – 2008, nr 10, s. 9.
 16. MINCZAKIEWICZ Elżbieta : Dlaczego szkoły nie lubią integracji? // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 8, s. 35-38.
 17. MINCZAKIEWICZ Elżbieta : Idea integracji w praktyce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 2, s. 5-6.
 18. OPATOWSKA Alicja, GAŁKOWSKI Tadeusz : Świadomość emocji uczniów w klasach integracyjnych // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 5, s. 334-346.

oprac. M. Świątek CDN PBP w Trzciance