Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2017 roku przystąpiło 258 030 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2017 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego:

  1. w części ustnej z (a) języka polskiego oraz (b) wybranego języka obcego nowożytnego
  2. w części pisemnej z (c) języka polskiego, (d) matematyki oraz (e) wybranego języka obcego nowożytnego.

Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z nauczanego języka, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej.

Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Do egzaminu maturalnego w maju 2017 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w maju 2017 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br., będą udostępnione 12 września 2017 r.

Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w maju 2017 r. – odsetek sukcesów

Wszyscy zdający w tym:
absolwenci liceum ogólnokształcącego absolwenci technikum
Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, 258 030 100% 165 903 100% 92 127 100%
w tym:
osób, które zdały egzamin 202 550 78,5% 140 013 84,4% 62 537 67,9%
osób, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br. 38 304 14,8% 17 689 10,7% 20 615 22,4%
osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu 17 176 6,7% 8 201 4,9% 8 975 9,7%

Szczegółowe informacje dotyczące wyników z poszczególnych przedmiotów znajdują się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: www.cke.edu.pl

 Prezentacja

Data: 2017-06-30, rozmiar: 3 MB